எமது பயான்கள்

றஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் பெற்றோர் சுவனவாதிகளே...!
உரை நிகழ்த்துபவர் : A. H. A. அப்துல் பாரி ஆலிம் (B.A. Kuwait)
காலம் : 2012 - 05 - 26
இடம் : பாதிபிய்யா அரபிக் கல்லூரி, கஹடோவிட.
இஸ்லாத்தை அழிக்கும் வஹாபியத்து
உரை நிகழ்த்துபவர் : A. H. A. அப்துல் பாரி ஆலிம் (B.A. Kuwait)
காலம் : 2010 - 10 - 30
இடம் : கஹடோவிட.ரூஹின் அபார சக்தி
உரை நிகழ்த்துபவர் : A. H. A. அப்துல் பாரி ஆலிம் (B.A. Kuwait)
காலம் : 2010 - 09 - 25
இடம் : A. H. A. முஹம்மது இஸ்மாயில் அவர்களின் வீடு, கஹடோவிட.சுவனத்தின் காட்சிகள்
உரை நிகழ்த்துபவர் : A. H. A. அப்துல் பாரி ஆலிம் (B.A. Kuwait)
காலம் : 2010 - 08 - 08
இடம் : கஹடோவிட பிர்தௌஸ் ஹாஜியார் அவர்களின் வீட்டுக்கு முன்னால்தொழுகையின் சில சட்டதிட்டங்கள்
உரை நிகழ்த்துபவர் : A. H. A. அப்துல் பாரி ஆலிம் (B.A. Kuwait)
காலம் : 2010 - 07 - 03
இடம் : கஹடோவிட பிர்தௌஸ் ஹாஜியார் அவர்களின் வீட்டுக்கு முன்னால்ஸூரதுல் கஹ்பின் சிறப்புக்கள் - 2
உரை நிகழ்த்துபவர் : A. H. A. அப்துல் பாரி ஆலிம் (B.A. Kuwait)
காலம் : 2010 - 06 - 05
இடம் : A. G. அப்துல் வஹ்ஹாப் அவர்களின் வீடு, கஹடோவிட.ஸூரதுல் கஹ்பின் சிறப்புக்கள் - 1
உரை நிகழ்த்துபவர் : A. H. A. அப்துல் பாரி ஆலிம் (B.A. Kuwait)
காலம் : 2010 - 05 - 08
இடம் : அர்ஷத் ஹாஜியார் அவர்களின் வீடு, கஹடோவிட.யஹூதிகளின் வழியில் வஹாபிகள்
மாதாந்த இஸ்லாமியக் கருத்தரங்கு - ISLAMIC SEMINAR
உரை நிகழ்த்துபவர் : A. H. A. அப்துல் பாரி ஆலிம் (B.A. Kuwait)
காலம் : 2007 - 11 - 11
இடம் : சரிக்கமுல்லை ஜும்ஆ மஸ்ஜித், சரிக்கமுல்லை, பானந்துரைவஸீலாவின் தத்துவம் 
மாதாந்த இஸ்லாமியக் கருத்தரங்கு - ISLAMIC SEMINAR
உரை நிகழ்த்துபவர் : A. H. A. அப்துல் பாரி ஆலிம் (B.A. Kuwait)
காலம் : 2005
இடம் : காதிரிய்யதுன் நபவிய்யா தக்கியா, ஹொரேதுடுவை, மொரட்டுவைஹதீஸைப் புரட்டும் வஹாபிகள் 
மாதாந்த இஸ்லாமியக் கருத்தரங்கு - ISLAMIC SEMINAR
உரை நிகழ்த்துபவர் : A. H. A. அப்துல் பாரி ஆலிம் (B.A. Kuwait)
காலம் :
இடம் : பலப்பிட்டிய ஜும்ஆ மஸ்ஜித், காலி வீதி, பலப்பிட்டியகுர்ஆனின் கருத்தைத் திரிக்கும் வஹாபிகள் 
மாதாந்த இஸ்லாமியக் கருத்தரங்கு - ISLAMIC SEMINAR
உரை நிகழ்த்துபவர் : A. H. A. அப்துல் பாரி ஆலிம் (B.A. Kuwait)
காலம் : 2005 - ஏப்ரல் - 03
இடம் : காதிரிய்யதுன் நபவிய்யா தக்கியா, வல்கம, மல்வானை